ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KLANTEN VAN TAXISY GMBH (TAXISY)
VOOR DE BEMIDDELING BIJ BEVORDERINGSCONTRACTEN

§ 1 TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze algemene voorwaarden (ABV) zijn van toepassing op de bemiddeling bij vervoersovereenkomsten door TAXISY. Afwijkingen van deze AV kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.2 Totdat nieuwe AV voor de bemiddeling bij promotiecontracten worden uitgevaardigd, zijn deze AV ook van toepassing op alle toekomstige handelstransacties, zelfs indien deze worden gesloten zonder verwijzing naar deze AV.

§ 2 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

2.1 TAXISY stelt de klant de TAXISY-app en -website gratis ter beschikking. Via TAXISY kunnen klanten vervoerscontracten sluiten met een deelnemende erkende taxi-exploitant voor taxiritten die door de klant worden aangevraagd. Het vervoerscontract wordt rechtstreeks gesloten tussen de klant en de taxi-exploitant, waarvan de contactgegevens te vinden zijn op de website van TAXISY. TAXISY verleent uitsluitend een bemiddelingsdienst voor vervoerdiensten tussen de klant en de vergunninghoudende taxivervoerder.

2.2 De klant kan aanvragen voor taxiritten doen door in de app de ophaallocatie en ophaaltijd op te geven. Indien de klant bij zijn aanvraag ook een bestemming opgeeft, worden de aanbiedingen van de taxibedrijven aan de klant getoond, samen met het specifieke tarief. Als de klant geen bestemming opgeeft, wordt de prijs niet via de app bepaald, maar tijdens de taxirit volgens de algemeen geldende taxitarieven. Het aanbod van een deelnemend taxibedrijf wordt aanvaard door op de knop "Bel taxi" te klikken, en de vervoersovereenkomst met het taxibedrijf wordt gesloten met de aanvaarding van het taxibedrijf.

§ 3 PRESTATIEBESCHRIJVING, BESCHIKBAARHEID

3.1 TAXISY stelt de TAXISY-app en -website gratis ter beschikking aan de klant. Om de website/app te gebruiken, heeft de klant alleen een (mobiel) eindapparaat nodig dat geschikt is voor internet, zoals een smartphone of een tablet-pc. De klant dient ervoor te zorgen dat geschikte software en hardware wordt gebruikt voor het gebruik van TAXISY. Bovendien moeten zij ervoor zorgen dat zij een geschikte internettoegang hebben.

3.2. De taxidienst is over het algemeen 24 uur per dag, zeven dagen per week en 52 weken per jaar beschikbaar. TAXISY kan echter niet de ononderbroken beschikbaarheid van de diensten en de daarin vervatte functies garanderen. TAXISY zal echter trachten een zo hoog mogelijke beschikbaarheid te garanderen.

§ 4 VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT

4.1 De klant is verplicht zijn/haar telefoonnummer op te geven wanneer hij/zij zich registreert in de app. Het telefoonnummer is vereist telkens wanneer de klant inlogt op de website / app. De vermelding van de naam van de klant is verplicht voor de bestelling. Verdere persoonsgegevens kunnen facultatief door de klant worden verstrekt, maar hoeven niet te worden verstrekt.

4.2 De Klant is verplicht de vergoeding voor de afgesloten vervoerovereenkomsten zelf te voldoen aan de taxivervoerder met wie de Klant een vervoerovereenkomst sluit door op de knop "Bel taxi" te klikken. De betaling van de taxi-exploitant gebeurt ofwel via de website/app door middel van aangesloten betaalmiddelen, ofwel rechtstreeks in de taxi na uitvoering van de vervoersovereenkomst. Bij betaling via de website/app moet de klant het creditcardnummer, het kaartcontrolenummer, informatie over de geldigheidsduur van de creditcard en zijn/haar voor- en achternaam opgeven. De betaling wordt niet verwerkt door TA-XISY, maar door de betalingsdienstaanbieder stripe (Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA) . Online betalingen via de website/app worden rechtstreeks naar TAXISY doorgestuurd via Stripe. Indien de klant kiest voor de mogelijkheid van online betaling via de website/app, dient hij/zij naast deze AV ook akkoord te gaan met de AV van stripe. In de taxi kan worden betaald met alle betaalmiddelen die direct in de taxi worden aangeboden (bijv. contant geld, creditcard, pinpas).

§ 5 DUUR VAN DE OVEREENKOMST, BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 De overeenkomst voor het gebruik van de website/app wordt gesloten voor onbepaalde tijd. De contractuele relatie kan te allen tijde door beide partijen worden beëindigd.

5.2 Indien een klant tegen betaling vervoersdiensten via TAXISY bestelt, maar hier vervolgens geen gebruik van maakt, behoudt TAXISY zich het recht voor om deze klant uit te sluiten van het gebruik van de website/app. Eventuele schadeclaims van het taxibedrijf blijven hierdoor onaangetast.

§ 6 GARANTIE, SCHADEVERGOEDING

6.1 TAXISY treedt slechts op als bemiddelaar van vervoersovereenkomsten tussen de klant en een taxivervoerder. De correcte uitvoering van het vervoerscontract valt dan ook uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende taxi-exploitant en TAXISY kan geen garantie of aansprakelijkheid aanvaarden voor de correcte uitvoering van het vervoerscontract. Vorderingen die voortvloeien uit de vervoersovereenkomst moeten derhalve rechtstreeks worden gericht tot de taxivervoerder die de dienst verricht. TAXISY kan ook niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat er daadwerkelijk een vervoersovereenkomst tussen de klant en een taxivervoerder tot stand komt.

6.2 TAXISY ziet erop toe dat alle taxivervoerders die vervoersovereenkomsten via TAXISY aanbieden, bij de registratie voor de TAXISY-app een bewijs van hun geldige vergunning overleggen en TAXISY onmiddellijk in kennis stellen van eventuele wijzigingen met betrekking tot hun vergunning. TAXISY is echter niet in staat de individuele geschiktheid van taxi-exploitanten en/of de individuele geschiktheid van chauffeurs om te rijden te controleren of te bewaken.

6.3 TAXISY streeft naar onbeperkte toegankelijkheid en bruikbaarheid van de TAXISY-diensten, maar kan niet garanderen dat de TAXISY-website/app altijd zonder onderbreking of fouten beschikbaar zal zijn.

6.4 Schadeclaims die voortvloeien uit de schending van contractuele verplichtingen van TAXISY, d.w.z. uit de bemiddeling bij vervoersovereenkomsten, worden in geval van lichte nalatigheid in onderling overleg uitgesloten. Aansprakelijkheid van TAXISY voor schade die tijdens het vervoer door de klant wordt geleden, is uitgesloten. De taxi-exploitant is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van zijn vervoersovereenkomst met de klant, in het bijzonder voor de veiligheid en de stiptheid. De taxi-exploitant die de opdracht heeft gekregen, is dus in alle gevallen als enige aansprakelijk voor de schade die de klant in het kader van de bemiddelingsovereenkomst heeft geleden.

6.5 Indien de klant ondernemer is, verjaren vorderingen tot schadevergoeding zes (6) maanden na kennisneming van de schade en de schadelijdende partij. Een uitsluiting van aansprakelijkheid voor gevolgschade veroorzaakt door een gebrek en winstderving is ook van toepassing op ondernemers.

6.6 Voor zover de aansprakelijkheid van TAXISY is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers van TAXISY.

§ 7 GEGEVENSBESCHERMING

7.1 In het kader van de totstandkoming van de overeenkomst slaat TAXISY de naam en het telefoonnummer van de klant op en verwerkt deze; indien betalingen rechtstreeks online worden verricht, slaat TAXISY ook de betalingsgegevens op en verwerkt deze, zoals het creditcardnummer, het kaartcontrolenummer, informatie over de geldigheidsduur van de creditcard en de voor- en achternaam van de kaarthouder. Deze gegevens worden alleen verwerkt met het oog op het sluiten van vervoersovereenkomsten en het verwerken van de betaling, tenzij de klant zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Deze gegevens worden rechtmatig verzameld in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna "DSGVO" genoemd), aangezien zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen TAXISY en de klant. Zonder het verstrekken van deze gegevens is het derhalve niet mogelijk vervoerscontracten te sluiten. Indien het account bij TAXISY door de klant wordt verwijderd, worden de opgeslagen gegevens eveneens verwijderd, tenzij er een andere wettelijke reden is voor verder gebruik (met name uitdrukkelijke toestemming van de klant, wettelijke bewaartermijnen). Persoonsgegevens van de klant worden alleen doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder stripe en aan taxivervoerders indien dit absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van dit contract of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de taxivervoerder. Gegevens die vrijwillig door de klant zijn verstrekt, worden verwerkt overeenkomstig het door de klant aangegeven of beoogde doel en worden gewist nadat het doel is bereikt.

7.2 De klant heeft te allen tijde het recht om informatie op te vragen over de gegevens die TAXISY van hem heeft verzameld. Indien de geregistreerde gegevens onjuist zijn of worden, kan de klant een correctie van de gegevens eisen. Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft de klant ook een recht op verwijdering (art. 17 DSGVO), op beperking van de verwerking (art. 18f DSGVO) en op dataportabiliteit (art. 20 DSGVO). Ter informatie kunt u een Duitse versie van de DSGVO vinden op de volgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE

Indien klanten vragen hebben over de verwerking van hun gegevens, kunnen zij contact opnemen met TAXISY op het volgende adres: Taxisy GmbH, Schwendauer Straße 195, A-6290 Mayrhofen, hallo@taxisy.com.

7.3 Indien de klant van mening is dat TAXISY bij de verwerking van zijn gegevens wettelijke bepalingen schendt, heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in Oostenrijk is dat de autoriteit voor gegevensbescherming).

§ 8 PLAATS VAN BEVOEGDHEID EN SLOTBEPALINGEN

8.1 Wijzigingen van, aanvullingen op en aanvullende overeenkomsten bij deze AV, alsmede bevestigingen van welke aard dan ook en verklaringen aan TAXISY dienen schriftelijk te geschieden om van kracht te kunnen zijn. Dit geldt ook voor de overeenkomst om van deze formele eis af te wijken.

8.2 Op de contractuele relatie tussen TAXISY en de klant is het recht van de Republiek Oostenrijk van toepassing, met uitsluiting van de collisieregels van de wet op het internationaal privaatrecht (IPRG) en Rome I. De contracttaal is Duits. De contractuele taal is Duits.

8.3 Voor alle uit de contractuele verhouding voortvloeiende geschillen is, indien de klant ondernemer, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk bijzonder vermogen is, dan wel zijn woon- of vestigingsplaats buiten Oostenrijk heeft, uitsluitend de voor het rechtsgebied A-6290 Mayrhofen Oostenrijk bevoegde rechtbank bevoegd. TAXISY heeft echter ook het recht om elke andere wettelijk toegestane plaats van jurisdictie te kiezen.

8.4 Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht. In dat geval zal in de plaats van de ongeldige bepaling een nieuwe bepaling worden opgenomen die overeenkomt met of het dichtst komt bij het economische doel van de ongeldige bepaling of de veronderstelde bedoeling van TAXISY.

Status: 31.01.2022

TAXISY wordt gesponsord door:

landtirol80
nl_NLNederlands