ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TAXISY GMBH (TAXISY) VOOR DE BEMIDDELING BIJ VERVOERSOVEREENKOMSTEN

§ 1 TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze algemene voorwaarden (ABV) zijn van toepassing op de bemiddeling bij vervoersovereenkomsten door TAXISY. Afwijkingen van deze AV kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.2 Zolang er geen nieuwe AV voor de bemiddeling in vervoersovereenkomsten zijn uitgevaardigd, zijn deze AV ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke transacties, ook als deze zonder verwijzing naar deze AV worden gesloten.

§ 2 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

2.1 TAXISY biedt taxivervoerders de mogelijkheid om tegen betaling vervoersovereenkomsten met passagiers te sluiten. De bemiddeling van vervoerscontracten vindt plaats via de TAXISY app en website, die TAXISY ter beschikking stelt aan de taxivervoerder.

2.2 Via de diensten van TAXISY kunnen passagiers aanvragen voor taxiritten versturen. De taxivervoerder heeft op zijn beurt de mogelijkheid om via TAXISY een offerte in te dienen voor door passagiers aangevraagde taxiritten. De passagier specificeert in zijn verzoek ten minste de ophaallocatie en het ophaaltijdstip. De passagier kan ook een bestemming opgeven. Als er een bestemming is opgegeven, moet de taxiondernemer zijn aanbod al kwantificeren met een concreet tarief. Indien de passagier geen bestemming opgeeft, wordt de prijs bepaald volgens de geldende taxitarieven of de vrije overeenkomst tussen de taxivervoerder en de passagier. Als de passagier instemt met een aanbod van een deelnemend taxibedrijf door op de knop "Bel taxi" te klikken of het aangeboden tarief online betaalt, wordt de vervoersovereenkomst rechtstreeks gesloten tussen de passagier en het taxibedrijf. Het sluiten van een vervoersovereenkomst via de diensten van TAXISY leidt tot een vordering van TAXISY voor de bemiddeling van de vervoersovereenkomst (zie § 4).

§ 3 TECHNISCHE EISEN, BESCHIKBAARHEID VAN TAXIDIENSTEN

3.1 Voor het gebruik van de TAXISY-app of -website heeft de taxivervoerder een voor internet geschikt (mobiel) eindapparaat nodig, zoals een smartphone of een tablet-pc. De taxiondernemer moet er zelf voor zorgen dat hij beschikt over geschikte hardware en software voor het gebruik van de TAXISY-diensten. Hij moet er ook zelf voor zorgen dat hij over een geschikte internettoegang beschikt.

3.2 De TAXISY-diensten zijn over het algemeen 24 uur per dag, zeven dagen per week en 52 weken per jaar beschikbaar. TAXISY kan echter de ononderbroken beschikbaarheid van de diensten en de daarin vervatte functies niet garanderen. TAXISY streeft echter naar een zo groot mogelijke beschikbaarheid. Uitval wegens onderhoudsmaatregelen wordt vooraf aan de taxivervoerder gemeld.

3.3 Als de taxiondernemer meerdere chauffeurs in dienst heeft, is het mogelijk om voor elke chauffeur een apart chauffeursaccount met beperkte functionaliteit aan te maken.

3.4 De taxivervoerder heeft de mogelijkheid om partnerbedrijven zoals hotels, restaurants of artsenpraktijken in het TAXISY-platform op te nemen. Aanvragen van zijn partnerbedrijven zijn de eerste 20 seconden exclusief beschikbaar voor de taxivervoerder die het partnerbedrijf in het TAXISY-platform heeft aangemaakt. Als deze taxivervoerder niet binnen 20 seconden een aanbod doet voor de gevraagde taxirit, is het verzoek van het partnerbedrijf ook zichtbaar voor alle andere deelnemende taxivervoerders en kunnen zij ook overeenkomstige aanbiedingen doen.

§ 4 BEPALING

4.1 Elke sluiting van een vervoersovereenkomst via de TAXISY app brengt een commissievordering van TAXISY op de taxivervoerder met zich mee voor de bemiddeling van de vervoersovereenkomst.

4.2 De hoogte van de commissies en platformvergoedingen staat in de individuele overeenkomst tussen TAXISY en de taxivervoerder.

4.3 De betaling van de commissie is afhankelijk van de door de reiziger gekozen betalingswijze. In het geval van betaling via de website/app door middel van online betaling, wordt de betaling d uitgevoerd door de betalingsdienstverlener stripe (Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA). Daarom moet de taxivervoerder naast deze AV ook instemmen met de AV van stripe. Stripe stuurt het totaalbedrag rechtstreeks naar TAXISY. TAXISY verrekent vergoedingen, commissies en ingehouden bedragen met de taxivervoerder aan het begin van de volgende maand. Als de passagier na de taxirit direct in de taxi betaalt, wordt de commissie aan TAXISY betaald door middel van een vaste commissie.

§ 5 PLICHTEN VAN DE TAXIVERVOERDER

5.1 Bij aanmelding in de app is de taxiondernemer verplicht zijn persoonsgegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf), bankgegevens (IBAN) en factuuradres te verstrekken. Bovendien selecteert de taxiondernemer tijdens de registratie een gebruikersnaam en een wachtwoord, die nodig zijn om na succesvolle registratie in te loggen op de TAXISY-diensten.

5.2 De taxivervoerder moet bij de inschrijving een schriftelijk bewijs van zijn geldige taxivergunning overleggen. De taxiondernemer brengt TAXISY onmiddellijk op de hoogte van elke wijziging van zijn taxivergunning. De taxivervoerder zorgt ervoor dat aan alle wettelijke en officiële vereisten voor de exploitatie van het taxibedrijf wordt voldaan en dat alle chauffeurs over het vereiste rijbewijs beschikken.

5.3 Indien de passagier en het taxibedrijf via TAXISY een vervoersovereenkomst hebben gesloten doordat de passagier op de knop "Bel taxi" heeft geklikt, is het taxibedrijf verplicht de vervoersopdracht naar behoren uit te voeren overeenkomstig het verzoek van de passagier.

§ 6 LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST, BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 De overeenkomst tot bemiddeling in vervoersovereenkomsten wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

6.2 De contractuele relatie kan, ook zonder opgave van redenen, door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. De opzegging moet schriftelijk gebeuren, waarbij e-mails voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste.

6.3 Het recht op buitengewone beëindiging om gegronde redenen blijft voor beide partijen onverlet. Met name in de volgende gevallen vormt de taxivervoerder een belangrijke reden voor buitengewone opzegging door TAXISY:
- De taxivervoerder beschikt niet (meer) over de vereiste taxivergunning.
- Hijzelf of een door hem tewerkgestelde taxichauffeur beschikt niet over het vereiste rijbewijs.
- De taxivervoerder verzuimt herhaaldelijk bindende vervoersovereenkomsten met passagiers te sluiten.

§ 7 GARANTIE, SCHADEVERGOEDING

7.1 TAXISY treedt slechts op als bemiddelaar van vervoersovereenkomsten tussen de taxivervoerder en de passagier. TAXISY kan niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat een gesloten vervoersovereenkomst tussen de taxivervoerder en een passagier daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

7.2 TAXISY streeft naar onbeperkte toegankelijkheid en bruikbaarheid van de TAXI-SY diensten, maar kan niet garanderen dat de TAXISY diensten altijd zonder onderbreking of fouten beschikbaar zijn.

7.3 TAXISY is niet aansprakelijk voor de betaling van de vergoeding voor de gesloten vervoersovereenkomsten, noch indien de reiziger niet verschijnt op de aangegeven ophaalplaats, noch indien de reiziger de vervoersvergoeding niet betaalt ondanks de uitvoering van de vervoersovereenkomst door de taxivervoerder. Derhalve is alleen de reiziger verantwoordelijk voor de correcte betaling van de vervoersovereenkomst en kan TAXISY geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden voor de correcte betaling van de vervoersovereenkomst door de reiziger. Claims uit hoofde van de vervoersovereenkomst moeten derhalve rechtstreeks tot de passagier worden gericht.

7.4 De taxivervoerder is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de vervoersovereenkomst met de reiziger, in het bijzonder voor de veiligheid en de stiptheid. Bijgevolg is de betrokken taxivervoerder uitsluitend aansprakelijk voor de schade die een passagier in het kader van de bemiddelingsovereenkomst lijdt.

7.5 Vorderingen tot schadevergoeding van de taxivervoerder die voortvloeien uit het niet nakomen van contractuele verplichtingen van TAXISY, d.w.z. uit de bemiddeling bij vervoersovereenkomsten, zijn in geval van lichte nalatigheid in onderling overleg uitgesloten. Aansprakelijkheid van TAXISY voor schade geleden door de taxivervoerder in het kader van de vervoersdienst is uitgesloten.

7.6 Vorderingen tot schadevergoeding van de taxivervoerder tegen TAXISY verjaren zes (6) maanden na kennisneming van de schade en de beschadigende partij. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en winstderving is uitgesloten.

7.7 Voor zover de aansprakelijkheid van TAXISY is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers van TAXISY.

§ 8 GEGEVENSBESCHERMING

8.1 In het kader van het sluiten van de overeenkomst bewaart en verwerkt TAXISY persoonsgegevens van de taxivervoerder (voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf), zijn bankgegevens alsmede het factuuradres van de taxivervoerder. Deze gegevens worden alleen verwerkt voor het regelen van vervoersovereenkomsten en het verwerken van de betaling, tenzij de taxivervoerder uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Deze gegevens worden rechtmatig verzameld overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna "DSGVO" genoemd), aangezien zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen TAXISY en de taxivervoerder. Zonder het verstrekken van deze gegevens is het dus niet mogelijk vervoerscontracten te regelen. Als de contractuele relatie wordt beëindigd, worden ook de opgeslagen gegevens van de taxivervoerder gewist, tenzij er een andere wettelijke reden is voor verder gebruik (met name uitdrukkelijke toestemming van de taxivervoerder, wettelijke bewaartermijnen). De persoonsgegevens van de taxivervoerder worden alleen doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder stripe en aan passagiers indien dit absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van dit contract of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de passagier.

8.2 De taxiondernemer, indien hij een natuurlijke persoon is, heeft te allen tijde het recht om informatie op te vragen over welke gegevens TAXISY van hem heeft verzameld. Als de verzamelde gegevens onjuist zijn of worden, kan de taxiondernemer een correctie van de gegevens eisen. Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft de taxivervoerder ook recht op verwijdering (artikel 17 van de GDPR), op beperking van de verwerking (artikel 18f van de GDPR) en op gegevensportabiliteit (artikel 20 van de GDPR). Een Duitse versie van de GDPR vindt u ter informatie op de volgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE

Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met TAXISY op het volgende adres: Taxisy GmbH, Schwendauer Straße 195, A-6290 Mayrhofen, hallo@taxisy.com.

8.3 Indien de taxiondernemer een natuurlijk persoon is en van mening is dat TAXISY bij de verwerking van zijn gegevens wettelijke bepalingen schendt, heeft hij het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in Oostenrijk is dit de autoriteit voor gegevensbescherming).

§ 10 PLAATS VAN BEVOEGDHEID EN SLOTBEPALINGEN

10.1 Wijzigingen, aanvullingen en nevenafspraken op deze AV alsmede toezeggingen van welke aard dan ook en verklaringen aan TAXISY moeten schriftelijk worden gedaan om van kracht te zijn. Dit geldt ook voor de afspraak om af te wijken van dit formele vereiste.

10.2 Op de contractuele relatie tussen TAXISY en de taxivervoerder is het recht van de Republiek Oostenrijk van toepassing, met uitsluiting van de conflictenrechtelijke bepalingen van de Wet op het Internationaal Privaatrecht (IPRG) en Rome I. De contractuele taal is Duits.

10.3 Voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie is uitsluitend de rechtbank van A-6290 Mayrhofen, Oostenrijk, bevoegd. TAXISY is echter ook gerechtigd elke andere wettelijk toegestane plaats van jurisdictie te kiezen.

10.4 Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. In dat geval wordt in plaats van de ongeldige bepaling een nieuwe bepaling gemaakt die overeenkomt met of het dichtst in de buurt komt van het economische doel van de ongeldige bepaling of de veronderstelde bedoeling van TAXISY.

***Ik wil dat je de status: 31.01.2022***

TAXISY wordt gesponsord door:

landtirol80
nl_NLNederlands